සකස්කඩ

සකස්කඩ නොකී කට – උගේ කට හුඹස් කට

මෙය අභාවයට යන්නට යෙදුණු සිංහල රුඪියකි. සකස්කඩ කියන්නෙ මොකක්ද? කාව්‍යයක් ද? පොතක් ද? ඒකෙ තියෙන්නෙ මොකක් ගැන ද? මමත් හෙව්වා. මට හමුවුණා. ආරළු බීරළු ඕන නෑ, මෙන්න මට හමුවුණ “සකස්කඩ”.

ප.ලි. – මෙහි වැරදි තිබිය හැකි අතර වැරද්දක් ඇත්නම මා නිවැරදි කරවන්න. මට හමුවූ පිටපතේ ඇති සියළු අක්ෂර තවමත් සිංහල යුනිකෝඩ් පහසුකම යටතේ සහය නොදක්වන බැවින් වචන වල ශබ්දය සළකා ටයිප් කර ඇති බව සළකන්න.

සකස්කඩ

නමඃ ශ්‍රීඝණාය

දීපංකරාහ්වය මුනීශ්වරපාදමූලේ
සන්ත්‍යජ්‍ය ලබ්ධමමෘතං කරුණා විධාය
අත්‍යාහිතං පරහිතං සූකෘතං විශේෂාත්
සිද්ධං නමෝස්තු සුගතාය ජගද්ධිතාය!

අප තථාගතයන් සංසිද්ධාශේෂ සම්භාර විශේෂ සාක්ෂාත්කරණීය සර්වපාපමලප්‍රක්ෂාලනක්ෂම ආත්ම මෝක්ෂ නිරපේක්ෂ වැ, උදයව්‍යය භංග භයාදීනවාදී නව මහාවිදර්ශනඥාන පරම්පරාධිගත නිර්වාණ මහා සසරට පරිධාවමාන සමස්ත සත්ව මාතංගයා මහා කරුණාංකුශයෙන් හම්න වැ, ජාති ජරා භංග භංගීභංග භයානක රාගද්වේෂාමර්ශ මදමාන සාරම්භාදික්ළේශමකර නිකරාකීර්ණ සංසාර මහාර්ණවාවතීර්ණ ද්වාෂෂ්ටි ද්‍රෂ්ටිජාලාවබද්ධ, සර්වසත්ව සමුද්ධරණානුබද්ධ බුද්ධි ඇතිවැ- කායජීවිත නිරපෙක්ෂාභිජාත නිර්භරාභ්‍යාහිත සර්වලෝකෛකදීපායමාන දීපංකර තථාගත ව්‍යාකරණාභිෂේකයෙන් උදීර්ණක්ලේශමලාපගම කොටැ නිර්මල වැ- අනේකමුක්තිමුක්තාඅනුයාත සම්‍යක් සම්බෝධි සම්භාර හාරාලංකාරයෙන් සමලංකෘත වැ- ශශ්වදුපාස්‍යමාන පාරමිතා දූතිකානුනීයමාන ධර්ම රාජ්‍ය ලක්ෂමී සංගම ගමන මංගලයට ආරම්භ කොටැ- කල්පකෝටිශතසහස්‍රාධික චතුරාසංඛ්‍ය කල්ප කාලාභ්‍යාතිශය ස්වාත්මීකෘත සර්ව සම්පදාන දාන නිදාන දාන ශීල නෛෂ්ක්‍රම්‍ය ප්‍රඥා වීර්ය ක්ෂාන්ති සත්‍යාධිෂ්ඨාන මෛත්‍රයුපේක්ෂා ලක්ෂණ දශවිධ පාරමිතා සාගරයෙහි පාරප්‍රාප්තවැ; මාරාරාතිචක්‍රාක්‍රමණ සන්නද්ධ බුධාංකුර මහායෝධාද්ධ්‍යුෂිත තුෂිත භවනාරූඪවැ; ශ්‍රද්ධානුරාගාවර්ජිතාමිතාමරවර මධු විධූයමාන චාමීකරචාරු චාමර ධවලී කෘතෝදාර පාණ්ඩරතර කීර්ති විමානයෙහි වැඩැ වෙසෙමින්; භක්තිප්‍රේමාතිභාරාවනතසර්වසුරාසුරවර චක්‍ර චාරුචූඩාමණිමරීචි සඤ්චයපරිචුම්බිත චරණ කඛමයුඛ ජාලාභිෂේකයෙන් භුවනත්‍රයට අභිෂේක දී; දුර්ගති දුර්ගාභිමුඛවැ පරිධාවමාන සමස්ත සත්වසන්දර්ශනයෙන් සමුද්විග්නවැ, දිව්‍ය බ්‍රහ්මයන් විසින් සාමාරාධිතවැ, මහාසම්මත පරම්පරානුයාත ශුද්ධසූර්යවංශාභිජාත සර්වගුණ ගණාභරණවිභූසිත කීර්තිමාලාපරිශුද්ධ ශුද්ධෝදන මහාරාජෝපනිශ්ශ්‍රයෙන් අපරිමිත පුණ්‍යසම්භාර රූපලාවණ්‍ය ගුණෝපේත මහමායාදේවීන් ගර්භ චෛත්‍යාන්තර්ගර්භයෙහි ආත්මීය ප්‍රතිසන්ධාන ධාතු නිධාන කොටැ- ස්ඵටික චෛත්‍යාන්තර්ගත විරාජමානකනක ප්‍රතිමානුකාරයෙන් දිලිසෙමින් අනූනාධික දශමාසයක් මාතෘගර්භයෙහි වැසැ වසන්ත මද මෝදමාන මුඛර මධුකර භාර භරිතාංකුරිත කුසුමිත ඵලිත පල්ලව ලතා විතාන විතත විචිත්‍ර විශාල ශාල සල්ලකී කේශර නක්ත මාල තමාල නීඵ කදම්බාදී තරුෂණ්ඩ මණ්ඩිත ලුම්බිණී වනෝද්‍යානයෙහි මාතෘ ගර්භයෙන් ප්‍රසූතවැ; මහා බ්‍රහ්මෝපනීත සවර්ණපාලයෙන් ලෝකපාල දිව්‍යපුත්‍රෝපනීත අජින චර්මයෙන් මනුෂ්‍යෝපනීත දුකුලචුම්බටකයෙන් ක්‍රමයෙන් වඩා- වසුධාංගනා මස්තකෛක ශේඛරභාවයට සම්ප්‍රාප්තවැ; අශේෂ දෝෂාන්ධකාර නිකර නිරා කරණ සමුද්ගත තරුණ තරුණී මණ්ඩලානුකාරයෙන් දිලිසෙමින් දශ දිශා විලෝකනය කොටැ, අනන්තාපරිමාණ ලෝකධාතුපර්යාපන්න සමස්ත සත්ව නිකායෙහි ආත්මසදෘශාධික පුද්ගලාන්තරයක් හු නැති සේ දැකැ, උත්තරදිශාභිමුඛවැ සප්ත පදව්‍යතික්‍රමභාරාවසානයෙහි වැඩැ සිටැ- “අග්ගෝහමස්මි ලෝකස්ස ජෙට්ඨෝහමස්මි ලෝකස්ස අයමන්තිමාජාති නත්ථිදානි පුනබ්භවෝ”යි යනාදීන් අභීත සිංහනාද කොටැ,

සර්‍වසුරාසුරවර මත්ත මාතංග මාන මද පරිශෝෂණ නිපුණ සිංහ නාද පරිපූරිතාශේෂ භුවන කුහර ඇතිවැ, ශාක්‍යාධිරාජ සිංහපෝතක තෙම චතුර චතුරාශිති සහශ්‍ර කුලප්‍රභේද විස්තීර්ණ බන්ධු වර්ගයා මධ්‍යයෙහි විරාජමානවැ, ශුක්ල පක්ෂාභිවර්ධමාන චන්ද්‍රමණ්ඩලානුකාරයෙන් ක්‍රමාභිවෘධවැ ප්‍රභාස්වරතර වාරාංගනාමධ්‍යයෙහි විරාජමාන චන්ද්‍රලේඛානුකාරී යශෝධර ප්‍රමුඛ නේකකෝටි නාටක ස්ත්‍රීන් පරිවෘතවැ, ප්‍රතිදිනාරබ්ධ මංගල කපිලවස්තු මහා නගරයෙහි ක්‍රීඩානුභවයෙන් එකෝනත්‍රිංශත් සංවත්සරාතික්‍රාන්ත කොටැ,

ජරා ජීර්ණ රෝගාවතීර්ණ මරණාවතීර්ණ පූර්‍වනිමිත්තසත්වසන්දර්ශනයෙන් සමුද්විග්න වැ ප්‍රව්‍රජිත රූප සන්දර්ශනයෙන් නිවෘත්තවැ, නෛෂ්ක්‍රම්‍යාභිමුඛ මනසින් සන්තුෂ්ටවැ, ඡන්න නම් අමාත්‍ය ද්වෙතීයවැ අනේක කෝටි සත සහස්‍ර චක්‍රවාලාන්තරාල පරිස්ඵුරිත දිව්‍ය බ්‍රහ්ම ගණාකීර්ණ පාරිජාත මන්දාර මකරන්ද බින්දු සින්දුරිතාංග සුන්දරතර චතුරතර තුරංග යානයෙන් ප්‍රයාණය කොටැ ගංගා තීරයට සම්ප්‍රාප්තවැ;

සර්වාභරණ විභූෂිත කනක වර්ණදේහශෝභා ඇති වන බැවින් සුපුෂ්පිත කර්ණිකාර තරුශිඛර සමුද්ගත භ්‍රමරාවලී ලීලායෙන් ආත්මීය ඛ්ඩ්ගධාරා සමුච්ඡින්න කේශධාතු ආකාශයෙහි විහිදැ- ඝටීකාර මහාබ්‍රහ්මෝපනීත විශිෂ්ටාෂ්ට පරිෂ්කාරයෙන් ප්‍රව්‍රජිතවැ, ප්‍රව්‍රජ්‍යාසුඛස්මෘති රසාස්වාදයෙන් සප්තාහාතික්‍රාන්ත කොටැ රාජගෘහ නගරවරයෙහි භික්ෂාටනයෙන් සන්තර්පිතවැ, ෂට් සංවත්සර මාත්‍රයක් ප්‍රධාන භූමියෙහි කොටැ, කෂ්ටව්‍රත සමාදානයෙන් මෝක්ෂයාගේ අලබ්ධභාවය ලෝකයා හට ප්‍රකාශ කොටැ, සුජාතෝපනීතක්ෂිර පායාස ප්‍රතිග්‍රහණයෙන් රූපකයානුග්‍රහ කොටැ, ස්වස්තිද්විජෝපනීථ කුශ මුෂ්ටි ග්‍රහණයෙන් මරාරාතිසංග්‍රාමභූමිස්ථානීය බෝධිමණ්ඩලයට සම්ප්‍රාප්තවැ පෘථිවිසමුද්භේද්‍රෝද්ගත කුසුම පර්යංක වරවාරණ සමාරූඪවැ චතුරංග සමන්විත වීර්යාධිෂ්ඨානයෙන් පදබන්ධය කොටැ තත්කාල සමායාත සංග්‍රාමාතිභීෂණ මත්තමාතංග තුරංගාඩම්බර හර්ෂාහේෂාරව බධිරීකෘතාශේෂ ත්‍රිභූවන භුවනපුටපාටනපටුපටහපණව දුන්දුභි ධිවනිප්‍රලයාශනි සම්පාත නිර්ඝෝෂයෙන් ඝෝෂ දෝර්දණ්ඩ මණ්ඩල ධ්‍යුෂිත කෝදණ්ඩ දණ්ඩ කාණ්ඩ කම්පන හින්දිවාල කරවාලාර්ධචන්ද්‍ර චක්‍රාදි විවිධායුධ සහස්‍ර දුර්වාර සපරිවාර මාර පරාජය කොටැ; ප්‍රථමයාමසමධිගත පූර්වෙනිවාසානුස්මෘතිඥානාලෝක බලයෙන් අනාගතාතීතකාලවර්ති සර්වදෝෂාන්ධකාර නිකර නිරාකරණය කොටැ, මධ්‍යම යාම සමධිගත දිව්‍ය චක්ෂුරභිඥානාලෝක බලයෙන් චවමානෝත්පද්‍ය මානාද්‍යනේකසත්වසමීක්ෂණයෙන් අනාගතාමිත කාලවර්ත්‍යඥාන තමෝජාලප්‍රදාලනය කොටැ, පශ්චිමයාමසමධිගත සවාසනසර්වක්ලේශ සමුච්ඡේද සමස්තාෂ්ටාංගාර්ය මාර්ගඥාන ලක්ෂණ ආශ්‍රව ක්ෂායකරාභිඥා ඥානාලෝක බලයෙන් වර්තමාන සනතරාඥාන තිමිර පටල පුට පාටනය කොටැ; මෙසේ වූ ත්‍රිවිද්‍යාඥානාලෝක බලයෙන් අබ්ධත්‍රිතය සර්වදෝෂාන්ධකාර දූරීකරණයෙන් සංස්කාර, විකාර ලක්ෂණ නිර්වාණ, ප්‍රඥප්ති යන පඤ්චවිධ ඥෙයමණ්ඩලයෙහි ඓශ්වර්ය කරමින් අනාවරණ ඥානාභිෂේකයෙන් සර්වධර්මාධිරාජ්‍ය පදයෙහි සුප්‍රතිෂ්ඨිත වැ; ස්ථාන භව යෝනි ගති විඥානස්ථිති සත්වාස භේද භින්න සර්වසත්ව වර්ගාශ්‍රිත ක්ලේශාරී වර්ග සමුච්ඡේද චතුර චතුරාශීතිසහස්‍ර ධර්මස්කන්ධ මහා නගර වරයට සම්ප්‍රාප්තවැ, චතුර්වෛශාරද්‍ය දශබල චතුර්දශ බුද්ධ ඥානාෂ්ටාදශ බුද්ධ ධර්මාද්වාත්‍රිංශත්වර මහා පුරුෂ ලක්ෂණයෙන් හා අශිත්‍යනුබ්‍යඤ්ජන ම්‍යාමප්‍රභා කේතුමාලාංකාරයෙන් විරාජමානවැ තථාගත වරධර්මචක්‍ර වර්තිතමාන නානාදේශයෙහි නනා කාලයෙහි නානාවිධ විනේය සත්වාශයානුශය චරිතාධිමුක්ත වශයෙන් සද්ධාර්මෘත වර්ෂා කරමින් සර්ව සම්පන්න ශ්‍රාවස්ති මහානාගරවරෝපනිශ්‍රය කොටැ, සර්ව ධර්මාධිරාජධානි ස්ථානීය ජේතවන මහා විහාරාධියෙහි වැඩැ වෙසෙමින් දෙසුවා වූ සුවාසූදහසක් ධර්මස්කන්ධයට අන්තර්ගතවූ විශාල මහනුවර ජනපද රෝග භය පලවා කෙළ ලක්ෂයක් සක්වළෙහි ආඥා පැතිර දිලිසෙමින් සිටි රුවන් සූත්‍රයෙහි වදාළ තාක් ආඥාගුණ තෙජෝබල මෛත්‍රීපුණ්‍යභාවයෙන් සියල්ලෝවැස්සන් හටද මටද සේනුසේ වියැ යුතු.

සර්වාන්තරාය වරන මහබිනික්මන් සකස්කඩ

නිමි.

ස්වස්ති භවතු!

සකස්කඩ” මත සිතිවිලි 2ක්

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )