මා විදින ඊතල ගැන

මෙම අඩවිය මාස ගණනක් උදාසීනව පැවතීමට ඉඩ ඇත. දිනකට තෙවරක් යාවත්කාලීන වීමට ද ඉඩ ඇත. මම ලියන්නට සිටින්නෙක් හෝ සිටින්නට ලියන්නෙක් හෝ නොවෙමි.

කිසිවෙකුට පැවසීමට අවස්ථාවක් නොලැබූ, කිසිවෙකු ඇසීමට උනන්දුවක් නොදැක්වූ, කිසිවෙකුට පැවසීමට අවසර නොලද සිතුවිලි, මතකයන්, මනස්ගාත, බහුබූත, ඕපදූප සහ මලවිකාර සියල්ලෙහිම බේරුවල් බොක්ක මෙය වේ.

මම අන්වර්ථ නාමයක් භාවිත නොකරමි. වෙස්මුහුණු වීරයන් උදෙසා ය.

 

Advertisements